Внесете го текстот што треба да се провери. Погрешни или непознати зборови се обележуваат со црвено. Кликнете врз обележаниот збор за да добиете подетални информации. Должината на текстот е ограничена. Стрпете се, проверката на текстот може да потрае малку!