Овој речник е ставен на располагање од страна на на SAM97 GmbH. Користењето на речникот е на Ваша одговорност и без гаранции.

При составувањето на речникот е користена следната литература:

  • „Речник на македонскиот јазик“ од Блаже Конески, Том 1-3, Детска радост, 1994
  • „Толковен речник на македонскиот јазик“, Том 1-6, издаден од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2003-2014
  • „Граматика на македонскиот јазик“ од Блаже Конески, Детска радост, 1999
  • „Правописен речник на македонскиот литературен јазик“ од Кирил Конески, Просветно дело, 1999
Дигиталниот речник на македонскиот јазик им стои на бесплатно располагање на сите што сакаат да го користат македонскиот јазик, на севкупната македонска дијаспора и на останатите заинтересирани поединци, научници и деловни луѓе во целиот свет, притоа користејќи ги сите научни и стручни извори што стојат законски на располагање, без да се повредат авторските права на кој и да било автор, почнувајќи од браќата Миладиновци, преку Марко Цепенков, Димитрија Чуповски, завршувајќи со Блаже Конески, сите слависти и македонисти, па и Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ и авторите на Толковниот речник на македонскиот јазик.

Универзитетите и научните институции можат да добијат бесплатна копија од основната верзија на Дигиталниот речник. За тоа е потребно да постават барање преку долунаведената електронска адреса.

Дигитализираните информации во овој речник припаѓаат на SAM97 GmbH и не смеат да се копираат. Корисничкиот пристап (user interface) и врските со другите дигитални речници се, исто така, заштитени како интелектуална сопственост на SAM97 GmbH. Автоматско поврзување со други веб-апликации и понатамошното користење во други медиуми и апликации е дозволено само по писмена дозвола од страна на SAM97 GmbH.

При непочитување на наведените услови го задржуваме правото да поднесеме кривична пријава и да бараме отштета.

Со користењето на речникот автоматски ги прифаќате и условите наведени во импресумот.

За предлози за внесување нови зборови важи еден од следните критериуми:

1. Зборот треба да е содржан во Речникот на македонскиот јазик од Блаже Конески
2. Зборот треба да е содржан во Толковниот речник на македонскиот јазик издаден од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
3. Да постојат конкретни примери од македонската литература или македонскиот печат со употреба на предложениот збор.

Грешки во содржината на речникот можат да се пријават преку следната e-mail адреса: .

За сите прилози и сугестии Ви благодариме однапред.

Импресум

Адреса: SAM97 GmbH
Одговорен: SAM97 GmbH
Контакт:

Информација за одговорноста

И покрај интензивната контрола на содржината, не преземаме никаква одговорност за содржините на екстерните линкови. За содржината на екстерните линкови се одговорни самите фирми кои ги ставаат тие содржини на располагање.

Important information to all our users:

The digitized information of the dictionary and the user interface belong to SAM97 GmbH. They are protected by copy rights and it is not allowed to copy them. Any automatic access by software needs a written approval by the company. By using our site you acknowledge those restrictions. Not abiding may lead to legal actions against the perpetrators and we reserve the right to demand financial compensation.

Some of the basic data of the dictionary is freely available for educational and scientific purposes. You can always contact us using the e-mail address shown above.